Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.

 
Protest Central Związkowych Wrocław
Jezioro Rożnowskie Wycieczka
Wycieczka Mazury Wilno
Spotkanie Integracyjne 2016

W Grupie Azoty

 • Grupa Azoty ZAK S.A. w elitarnym zrzeszeniu producentów plastyfikatorów
  Z dniem 1 stycznia 2017 r. Grupa Azoty ZAK S.A. stanie się pełnoprawnym członkiem Europejskiej Rady Plastyfikatorów i Półproduktów (ECPI), zrzeszającej dotychczas sześciu najważniejszych producentów reprezentujących ten segment przemysłu w Europie.

 • Pracownicy Grupy Azoty ZAK S.A. z odznaczeniami państwowymi
  16 grudnia, podczas uroczystego spotkania podsumowującego rok 2016, osiemnastu pracownikom Grupy Azoty ZAK S.A. wręczono odznaczenia państwowe – Srebrne i Złote Medale za Długoletnią Służbę. 


 • Grupa Azoty zaprasza na Noworoczny Koncert Charytatywny
  Muzyczną podróż w towarzystwie Zen Hu, wykonawczyni grającej na chińskim odpowiedniku skrzypiec, z towarzyszeniem orkiestry Sinfonietta Cracovia pod batutą Jurka Dybała będą mieli okazję przeżyć wszyscy, którzy 14 stycznia (godz. 19:00) wybiorą się do Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach na Noworoczny Koncert Charytatywny Grupy Azoty, by wesprzeć terapię podopiecznych Stowarzyszenia Prometeusz.

Archiwum

Powered by mod LCA

Statut

STATUT

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO

ZAKŁADÓW AZOTOWYCH W TARNOWIE - MOŚCICACH S.A.

-Tekst jednolity-

 

ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA

§ 1.

 

1. Tworzy się organizację zawodową pod nazwą ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO ZAKŁADÓW AZOTOWYCH W TARNOWIE – MOŚCICACH S.A. zwany dalej Związkiem.

2. Związek stosuje się do zasad wyrażonych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w Ustawie o Związkach Zawodowych oraz w ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy i rozwijać będzie działalność w zakresie obrony praw i interesów pracowników, realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych.

 

§ 2.

1. Siedzibą Związku są Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A.

2. Terenem działania Związku są Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A.

Pod pojęciem Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. należy rozumieć również podmioty gospodarcze wydzielone z Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. w wyniku przekształceń własnościowych.

 

ROZDZIAŁ II

Postanowienia ogólne

 

§ 3.

1. Związek jest niezależny od organów administracji państwowej i gospodarczej.

 

§ 4.

1. Związek zrzesza:

a/ pracowników Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. oraz innych podmiotów gospodarczych, wydzielonych z Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. w wyniku przekształceń własnościowych, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących pracę, co najmniej na dwie zmiany w dowolnym systemie czasu pracy.

b/ pracowników, którzy w trakcie przynależności do ZZPRC zmienili system pracy i nadal chcą pozostać członkami związku,

c/ pracowników przechodzących na świadczenie przedemerytalne, emeryturę lub rentę, będących członkami Związku.

2. Związek może również zrzeszać pracowników Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. oraz innych podmiotów gospodarczych, wydzielonych z Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. w wyniku przekształceń własnościowych, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i wykonujących pracę na jednej zmianie, którzy złożą wniosek w formie pisemnej o wstąpieniu do Związku i uzyskają akceptację Zarządu w formie uchwały.

 

§ 5.

Celem Związku jest ochrona praw, godności i interesów pracowników, a w szczególności:

1. Ochrona interesów materialnych, socjalnych i kulturalnych członków oraz ich rodzin.

2. Zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno - bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy .

3. Harmonizowanie działania Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A.

z interesami pracowników.

4. Umacnianie rodziny oraz ochrony życia rodzinnego.

5. Szerzenie demokratyzmu i umacnianie koleżeńskiej solidarności w stosunkach międzyludzkich.

6. Inicjowanie i popieranie działań na rzecz stwarzania pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

7. Wpływ na kształtowanie i realizowanie zadań społeczno-gospodarczych Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. w celu pomnażania funduszu i jego sprawiedliwego podziału.

8. Kształtowanie aktywnej postawy działania dla przedsiębiorstwa i Ojczyzny.

9. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

 

§ 6.

Związek realizuje swoje cele przez:

1. Reprezentowanie interesów swoich członków wobec pracodawcy, władz i organów administracji państwowej i gospodarczej oraz instytucji społecznych.

2. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów Prawa Pracy, udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w przypadkach konfliktów między pracownikiem a pracodawcą.

3. Zajmowanie stanowiska wobec Kierownictwa Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. w sprawach dotyczących praw i interesów załogi, a w szczególności przy ustalaniu regulaminów pracy, regulaminów nagradzania i premiowania, rozkładu czasu pracy, ustalaniu planów urlopów oraz dotyczących socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb załogi.

4. Współdziałanie ze Służbą Zdrowia w celu ochrony zdrowia pracowników. 5. Popieranie inicjatyw w zakresie usprawniania gospodarki ,rozwoju kultury, oświaty, sportu i postępu technicznego w obrębie Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A.

6. Podejmowanie inicjatyw i współdziałanie z Kierownictwem Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. oraz organizacjami społecznymi w zakresie rozwijania działalności kulturalno-oświatowej i tworzeniu warunków do wypoczynku po pracy.

7. Udzielanie pomocy materialnej członkom Związku i ich rodzinom w miarę możliwości i potrzeb.

8. Zwalczanie niegospodarności i nadużyć oraz biurokratyzmu i przerostów administracyjnych.

9. Sprawowanie kontroli nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnienie okresowej kontroli stanowisk pracy i zakazywanie swym członkom pracy na stanowiskach nie odpowiadających ustalonym warunkom.

10. Podejmowanie starań o zapewnienie członkom i ich rodzinom wczasów pracowniczych, zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych, miejsc w żłobkach i przedszkolach dla ich dzieci oraz odpowiedni udział w świadczeniach z funduszu socjalnego i innych funduszy przedsiębiorstwa.

11. Zawieranie i wypowiadanie umów zbiorowych przedsiębiorstwa, wspólnie z pozostałymi organizacjami związkowymi działającymi w przedsiębiorstwie.

12. Rozwijanie działalności wydawniczej i prasowej.

13. Inicjowanie samopomocy członków związku.

14. Publiczne opiniowanie projektów i przepisów dotyczących : życia ludzi pracy, reprezentacji pracowniczych, uczestnictwa w zarządzaniu, ustawodawstwa socjalnego oraz kluczowych decyzji o podziale dochodu przedsiębiorstwa, kierunkach inwestycji, podziale funduszu socjalnego, gospodarce mieszkaniowej, kształtowaniu płac oraz innych sprawach istotnych dla ludzi pracy .

 

§ 7.

Do osiągnięcia powyższych celów i zadań Związek dąży przez:

1. Partnerskie współdziałanie z Kierownictwem Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. oraz organizacjami związkowymi, społecznymi i samorządowymi.

2. Opiniowanie założeń lub projektów aktów prawnych lub decyzji dotyczących spraw i interesów pracowniczych, w tym zakładowych planów społeczno-gospodarczych.

3. Rozwiązywania powstałych sporów w drodze negocjacji oraz przez zawieranie porozumień.

4. Zrzeszanie się w ogólnokrajowych organizacjach związkowych obejmujących swoim działaniem podobne grupy zawodowe.

 

§ 8.

1. W przypadkach powstania sporu zbiorowego pracowników, Związkowi przysługuje prawo organizowania i kierowania akcjami protestacyjnymi członków Związku a w szczególnie uzasadnionych przypadkach proklamowania strajku z zachowaniem przepisów Ustawy o Związkach Zawodowych.

 

§ 9

1. Związek może podjąć się obrony indywidualnych praw pracownika nie zrzeszonego w Związku na zasadach określonych dla członków Związku, jeśli pracownik zwróci się o taką pomoc .

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

 

§ 10.

Członkami Związku mogą być osoby wymienione w §4, bez względu na wiek, płeć, przekonania polityczne, narodowość, wyznanie, jeżeli uznają zasady działania Związku zawarte w niniejszym statucie, po złożeniu pisemnej deklaracji

 

§ 11.

Członkostwo Związku ustaje w skutek:

1. Dowolnego wystąpienia, wyrażonego na piśmie.

2. Skreślenie z listy członków Związku następuje z przyczyny:

a) niepłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy,

b) wykluczenia ze Związku, na mocy uchwały Zarządu Związku.

3. Zgonu członka związku .

 

§ 12.

Członek Związku ma prawo :

1. Uczestniczyć we wszystkich ogólnych zebraniach Związku.

2. Wybierać i odwoływać członków władz Związku poprzez swoich delegatów oraz być wybieranym do tych władz.

3. Korzystać z porad i pomocy prawnej Związku w ochronie swoich praw i interesów pracowniczych w razie naruszenia ich przez Kierownictwo Z.A. w Tarnowie – Mościcach S.A. lub administrację państwową. W przypadkach tych Związek zobowiązany jest do zastosowania wszelkich dostępnych mu środków obrony.

4.Otrzymywać pomoc finansową w postaci:

a) zasiłków statutowych po 6-ciu miesiącach przynależności do Związku:

- z tytułu urodzenia, adoptowania lub śmierci dziecka,

- z tytułu śmierci członka Związku (zapomoga przysługuje najbliższej rodzinie),

- z tytułu śmierci męża lub żony,

- z tytułu śmierci rodziców lub teściów,

- na zasadach i w wysokości ustalonej przez Zarząd Związku

b) zasiłku z powodu pozostawania bez pracy, nie z własnej winy

c) zapomóg losowych

- na podstawie odrębnej uchwały Zarządu Związku

5. Oceniać i poddawać krytyce działalność każdego członka Związku i Zarządu Związku, wnioskować o zmianę Zarządu lub odwołanie członka Zarządu z pełnionych funkcji.

6. Być na bieżąco informowanym o wszystkich decyzjach i innych działaniach Zarządu Związku.

7. Brać udział w zebraniach, na których władze Związku podejmują uchwały dotyczące jego osoby.

8. Występować z wnioskami i postulatami do Zarządu Związku.

9. Brać udział w strajku i innych formach protestu organizowanych przez Związek.

 

§ 13.

Członek Związku obowiązany jest:

1. Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał Zarządu oraz regularnie opłacać składki członkowskie.

2. Brać czynny udział w pracach Związku.

3. Przestrzegać zasady koleżeńskości i pomocy wzajemnej w życiu związkowym.

4. Chronić własność Zakładów, jako wspólne dobro wszystkich zatrudnionych w Zakładach Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A.

 

§ 14.

1. Za aktywną działalność związkową członek Związku może być wyróżniony nagrodami Związkowymi.

 

§ 15.

1. Za naruszenie postanowień statutu, uchwał Władz Związku oraz dyscypliny związkowej, mogą być stosowane wobec członków Związku następujące środki:

a) upomnienie,

b) zawieszenie w prawach członka na okres do 1 roku,

c) wykluczenie ze Związku uchwałą Walnego Zebrania Delegatów.

2. Organizacja Oddziałowa może na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy cofnąć mandat delegata na Walne Zebranie Delegatów.

 

§ 16.

1. Uchwałę o skreśleniu, ukaraniu członka a także o zatarciu kary podejmuje Zarząd Związku.

2. Od uchwały w sprawie skreślenia, ukarania lub odmowy zatarcia kary przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 7 dni od doręczenia odpisu uchwały .

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE ZWIĄZKU

 

§ 17.

Władzami Związku są:

1. Walne Zebranie Delegatów.

2. Zarząd Związku:

a) ścisły Zarząd Związku pochodzący z wyboru i składający się z:

- Przewodniczącego Związku,

- dwóch Vice Przewodniczących,

- dwóch członków Zarządu.

b) poszerzony Zarząd Związku, składający się z ścisłego Zarządu Związku uzupełniony o Przewodniczących Organizacji Oddziałowych.

3. Komisja Rewizyjna Związku, w składzie trzech osób.

4. Kadencja Władz Związku trwa 4 lata. Nie ogranicza się liczby kadencji.

5. Pod pojęciem „Zarząd” użytym w treści Statutu należy rozumieć Ścisły Zarząd zgodnie z ust. 2 pkt a.

 

STRUKTURA ZWIĄZKU

 

§ 18.

1. Oddziałowe Organizacje Związkowe, jako podstawowe ogniwa Związku, w poszczególnych zakładach produkcyjnych, reprezentowane przez Zarząd składający się z Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.

2. Zakładowa Organizacja Związkowa, składająca się z Oddziałowych Organizacji Związkowych, posiadająca osobowość prawną, reprezentowana przez Zarząd Związku.

 

§ 19.

1. Uchwały Władz Związku zapadają zwykłą większością głosów, przy braku takiej większości decyduje głos Przewodniczącego Zebrania lub Związku. Uchwały są prawomocne przy obecności przynajmniej 50 % członków władz, a w przypadku Walnego Zebrania Delegatów, przy obecności quorum.

2. Wszystkie władze Związku zobowiązane są do składania członkom Związku wyjaśnień i sprawozdań ze swej działalności, w szczególności zobowiązane są informować swoich członków o realizacji uchwał własnych, zgłoszonych wniosków i postulatów oraz planowanych zamierzeniach podejmowanych w interesie załogi.

 

§ 20.

1. Wybory delegatów na Walne Zebranie Delegatów odbywają się w Oddziałowych Organizacjach Związkowych, spośród członków tych organizacji, w ilości 1 delegat na każdą rozpoczętą dziesiątkę członków Oddziałowej Organizacji Związkowej. Wybory odbywają się na demokratycznych zasadach:

a) w sposób tajny,

b) imiennie na poszczególnych kandydatów,

c) przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

2. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się na demokratycznych zasadach:

a) w sposób tajny,

b) imiennie na poszczególnych kandydatów,

c) przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

3. Do władz Związku wchodzą kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów lecz nie mniej niż 50 % oddanych ważnych głosów.

a) kandydaci, którzy nie otrzymali 50% ważnie oddanych głosów wybierani są w drugiej turze głosowania zwykłą większością głosów.

4. Wiceprzewodniczącymi zostają kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów.

 

§ 21.

Członek władz zobowiązany jest:

1. Aktywnie uczestniczyć w pracach władz Związku.

2. Reprezentować interesy środowiska, utrzymywać z nim stałe kontakty, wysłuchiwać uwag i propozycji członków Związku oraz przenosić je na posiedzenia Zarządu Związku.

3. Składać członkom Związku rzeczowe wyjaśnienia i sprawozdania ze swej działalności.

 

§ 22.

1. Członkowie Zarządu mogą być odwoływani z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji w przypadku nie wypełniania obowiązków, naruszania postanowień Statutu i obowiązujących uchwał Związku.

2. Odwołanie następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Delegatów.

3. Decyzja o ewentualnym odwołaniu z zajmowanej funkcji członka władz związku winna być podjęta po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego.

 

§ 23.

Mandat członka Zarządu Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadkach:

1. Ustania członkostwa w Związku.

2. Rezygnacji z mandatu.

3. Odwołania w trybie § 22 Statutu.

4. Niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż pół roku.

5. W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu Związku do stanu poniżej 50 % składu przeprowadza się wybory uzupełniające.

 

Walne Zebranie Delegatów

 

§ 24.

1. Najwyższym organem Związku jest Walne Zebranie Delegatów.

2. Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Związku.

3. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział Delegaci z głosem decydującym. W Zebraniu mogą brać udział członkowie związku bez prawa głosu decydującego.

4. Zarząd Związku jest zobowiązany do zwołania zebrania sprawozdawczego jeden raz w roku.

 

§ 25.

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:

a) ustalenie programu działania Związku,

b) uchwalenie Statutu oraz zmian Statutu Związku,

c) ustalanie struktury organizacyjnej Związku,

d) uchwalanie przystąpienia do lub wystąpienia Związku z ogólnokrajowych organizacji związkowych,

e) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) wybieranie oraz odwoływanie w głosowaniu tajnym Przewodniczącego, Vice Przewodniczącego, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

g) określanie ogólnych zasad gospodarki finansowej i majątkowej, jej podziału oraz zatwierdzanie budżetu Związku,

h) rozpatrywanie wniosków i postulatów,

i) rozpatrywanie odwołań członków Związku od uchwał Zarządu dotyczących tych członków,

j) decydowanie o rozwiązaniu Związku,

k) na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielanie lub odmawianie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium.

2. W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium nie mogą brać udziału członkowie Zarządu.

3. Walne Zebranie Delegatów jest władne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej 2/3 delegatów w terminie I lub co najmniej 50 % w terminie II.

 

§ 26.

1. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 Delegatów.

2. Jeżeli Zarząd Związku na pisemny wniosek 1/3 delegatów nie zwoła Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, wówczas zwołuje je Komisja Rewizyjna w terminie bezzwłocznym.

 

Zarząd Związku

 

§ 27

1. Zarząd Związku kieruje bieżącą działalnością Związku, a w szczególności:

a) realizuje uchwały Walnego Zebrania Delegatów,

b) reprezentuje interesy członków Związku wobec Kierownictwa Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A., organów administracji państwowej, gospodarczej oraz organizacji i instytucji społecznych,

c) zwołuje Walne Zebranie Delegatów i ustala zasady wyboru delegatów. Termin Walnego Zebrania Delegatów oraz porządek obrad podaje do wiadomości delegatom nie później niż na dwa tygodnie przed data rozpoczęcia obrad. W przypadku Zebrania Nadzwyczajnego wiadomość taką podaje w trybie możliwie pilnym,

d) uchwala budżet Związku,

e) zarządza majątkiem Związku,

f) powołuje w zależności od potrzeb komisje i zespoły problemowe,

g) przyznaje zasiłki i udziela pomocy finansowej członkom.

h) podejmuje uchwały o wykluczeniu ze Związku

i) podejmuje uchwały o przyjęciu do Związku osób, o których mowa w § 4, ust.2

 

2. Zarząd Związku w poszerzonym składzie zbiera się w miarę potrzeb, w celu podjęcia decyzji w sprawach większej wagi, nie związanej z bieżącą działalnością Związku, w tym również celem ogłoszenia odpowiednich form protestu ze strajkiem włącznie.

3. Do kompetencji Poszerzonego Zarządu należy ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

§ 28.

1. Zarząd Związku zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w miesiącu.

 

Komisja Rewizyjna

 

§29.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie działalności Zarządu Związku oraz realizacji uchwał związkowych a ponadto gospodarki finansowej i majątkowej Związku.

2. Przekładanie Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdań ze swej działalności.

3. Ocena projektów, preliminarzy budżetowych jak też sprawozdań z realizacji budżetu oraz przekazywanie Zarządowi uwag i wniosków w tym zakresie.

4. W razie stwierdzenia w zarządzaniu majątkiem niezgodności ze Statutem lub przepisami prawa, jak również niewłaściwego zabezpieczenia majątku, Komisja Rewizyjna niezwłocznie powiadamia o tym Zarząd.

 

§ 30.

1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

2. Posiedzenia Komisji odbywają się zależni od potrzeb.

 

§ 31.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Związku.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Związku.

 

 

ROZDZIAŁ V

STRAJK

 

§ 32.

1. Kwestie dotyczące przygotowań do strajku, postępowania ugodowego, organizacji i przebiegu strajku reguluje Ustawa o Związkach Zawodowych.

 

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK ZWIĄZKU

 

§ 33.

1. Majątek Związku powstaje:

a) ze składek członkowskich,

b) z dotacji, darowizn i zapisów,

c) z dochodów z organizowanych przez Związek imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych,

2. Zarządzanie majątkiem Związku nie może naruszać przepisów Finansowych.

 

§ 34.

1. Majątek Związku przeznaczony jest na finansowanie działalności organizacyjnej, socjalnej i kulturalno-oświatowej Związku oraz inną jego działalność statutową.

 

§ 35.

1. Podstawą działalności finansowej władz Związku jest budżet obejmujący wszystkie środki będące w dyspozycji tych władz.

2.Budżet uchwala się na okres jednego roku.

3.Gospodarka finansowa Związku jest jawna.

4.Sprawozdanie Zarządu Związku z wykonania budżetu zatwierdza Walne Zebranie Delegatów.

 

§ 36.

1. Za zarządzanie i dysponowanie majątkiem Związku ponosi odpowiedzialność Zarząd Związku.

2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Związku upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu.

Rozwiązanie Związku i likwidacja jego majątku.

 

§ 37.

1. Rozwiązanie Związku następuje na mocy art.17. Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, po podjęciu uchwały przez Walne Zebranie Delegatów o rozwiązaniu Związku.

 

§ 38.

1. Decyzję o likwidacji majątku Związku podejmuje Walne Zebranie Delegatów po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Związku. Majątek Związku przekazuje się na cele charytatywne.

 

Niniejszy Statut został przyjęty i zatwierdzony na zebraniu Założycielskim Związku w dniu 18 luty 2008 r., a następnie został uchwalony przez I Walne Zebranie Delegatów w dniu 30 kwiecień 2008 roku, przy obecności 49 delegatów.

Poprawki do Statutu uchwalone zostały przez III Walne Zebranie Delegatów w dniu 17 marca 2010 roku, przy obecności 35 delegatów

 

 

 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 64

Wczoraj 87

W tymtygodniu 250

W tym miesiącu 1205

Wszystkie 40307

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Mostly Cloudy

0°C

Tarnów

Mostly Cloudy

Humidity: 81%

Wind: 17.70 km/h

 • 13 Dec 2017

  Mostly Cloudy 5°C -1°C

 • 14 Dec 2017

  Mostly Cloudy 6°C -1°C