Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.

 
Protest Central Związkowych Wrocław
Jezioro Rożnowskie Wycieczka
Wycieczka Mazury Wilno
Spotkanie Integracyjne 2016

W Grupie Azoty

 • Grupa Azoty ZAK S.A. w elitarnym zrzeszeniu producentów plastyfikatorów
  Z dniem 1 stycznia 2017 r. Grupa Azoty ZAK S.A. stanie się pełnoprawnym członkiem Europejskiej Rady Plastyfikatorów i Półproduktów (ECPI), zrzeszającej dotychczas sześciu najważniejszych producentów reprezentujących ten segment przemysłu w Europie.

 • Pracownicy Grupy Azoty ZAK S.A. z odznaczeniami państwowymi
  16 grudnia, podczas uroczystego spotkania podsumowującego rok 2016, osiemnastu pracownikom Grupy Azoty ZAK S.A. wręczono odznaczenia państwowe – Srebrne i Złote Medale za Długoletnią Służbę. 


 • Grupa Azoty zaprasza na Noworoczny Koncert Charytatywny
  Muzyczną podróż w towarzystwie Zen Hu, wykonawczyni grającej na chińskim odpowiedniku skrzypiec, z towarzyszeniem orkiestry Sinfonietta Cracovia pod batutą Jurka Dybała będą mieli okazję przeżyć wszyscy, którzy 14 stycznia (godz. 19:00) wybiorą się do Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach na Noworoczny Koncert Charytatywny Grupy Azoty, by wesprzeć terapię podopiecznych Stowarzyszenia Prometeusz.

Archiwum

Powered by mod LCA

ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWE

 

Jedna z definicji zdarzenia potencjalnie wypadkowego określa, że zdarzenie potencjalnie wypadkowe (ZPW) to takie, które nie spowodowało urazu, strat lub szkód tylko dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności.

Obowiązek rejestracji oraz rejestrowania Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych w Azotach Tarnów wynika z wdrożenia w firmie systemu zarządzania BHP wg wymagań norm:

-PN-N-18001:2004

-BS OHSAS 18001:2007

 

Nie jest to wymóg prawny.


Polityka Zarządzania obowiązująca w Azotach Tarnów zawiera następującą deklarację:

zapobiegamy wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

 

W Azotach Tarnów sposób postępowania przy identyfikacji i rejestracji Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych zawarty jest w  Zarządzeniu wewnętrznym 18/2010, które dotyczy: instrukcji w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych.


Wg Zarządzenia Wewnetrznego 18/2010 Zdarzenie potencjalnie wypadkowe to:

niebezpieczne zdarzenie,

związane z wykonywaną pracą,

podczas którego nie dochodzi do urazów

lub pogorszenia stanu zdrowia.

 

Zarzadzenie Wewnętrzne 18/2010

 

§ 5 

Postępowanie w razie zdarzenia potencjalnie wypadkowego.


         W przypadku zdarzenia potencjalnie wypadkowego (dotyczy również podwykonawców podczas wykonywania prac na terenie i na rzecz Azotów Tarnów):

1. Pracownik, który stwierdził zaistnienie zdarzenia potencjalnie wypadkowego jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić bezpośredniego przełożonego oraz w razie potrzeby, zabezpieczyć miejsce zdarzenia.

2. Miejsce zdarzenia potencjalnie wypadkowego pracownik (w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym) zabezpiecza do czasu ustalenia jego okoliczności i przyczyn w sposób wykluczający:

-dopuszczenie do miejsca zdarzenia osób niepowołanych,

-uruchomienie bez koniecznej potrzeby urządzeń, które w związku ze zdarzeniem zostały zatrzymane,

-dokonywanie zmian położenia innych przedmiotów, które spowodowały zdarzenie  lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności.

3. Zgodę na uruchomienie urządzeń lub dokonanie innych zmian w miejscu zdarzenia wyraża kierownik jednostki / komórki organizacyjnej po dokonaniu oględzin, sporządzeniu szkicu lub fotografii miejsca zdarzenia oraz wykonaniu innych niezbędnych ustaleń.

4. Jeśli zdarzenie potencjalnie wypadkowe jest zakwalifikowane jako sytuacja awaryjna, obowiązuje zarządzenie wewnętrzne „Instrukcja w sprawie zapobiegania zaistnieniu zaburzeń, defektów i awarii oraz ustalania zasad postępowania w wypadku wystąpienia tych zdarzeń”. Stosowna komisja analizuje zdarzenie i sporządza protokół zgodnie z tym zarządzeniem.

5. Bezpośredni przełożony pracownika lub pracownik, który stwierdził zaistnienie zdarzenia  potencjalnie wypadkowego, jest zobowiązany zgłosić to zdarzenie do Działu    Bezpieczeństwa Technicznego, Ochrony Pracy i Środowiska w Zakładach Azotowych w  Tarnowie - Mościcach S.A.

6. Osoba kierująca pracami podwykonawców zobowiązana jest do bezzwłocznego informowania Dział Bezpieczeństwa Technicznego, Ochrony Pracy i Środowiska w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. o zaistniałych zdarzeniach potencjalnie wypadkowych w formie pisemnej.

7. Dział Bezpieczeństwa Technicznego, Ochrony Pracy i Środowiska prowadzi rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych na formularzu wg załącznika nr 3 niniejszego zarządzenia. 

 

§ 7

Ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia potencjalnie wypadkowego

 

1. Zespół w składzie: Inspektor BHP i Społeczny Inspektor Pracy ustala okoliczności i przyczyny zdarzeń potencjalnie wypadkowych sporządzając „Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn zdarzenia potencjalnie wypadkowego” będącego załącznikiem nr 2 do niniejszej Instrukcji. Jeśli zdarzenie potencjalnie wypadkowe dotyczy pracownika podwykonawcy w pracach zespołu uczestniczy także przedstawiciel podwykonawcy.

2. Ustalone okoliczności i przyczyny zdarzenia potencjalnie wypadkowego ww. zespół dokumentuje w formularzu Karta niezgodności/spostrzeżeń wg procedury PJ-805; PS/PB-19, którą przekazuje kierownikowi jednostki / komórki organizacyjnej, której dotyczy zdarzenie potencjalnie wypadkowe.

3. Kierownik jednostki / komórki organizacyjnej określa i planuje działania korygujące lub zapobiegawcze, nadzoruje ich wdrożenie, a po ich zakończeniu sprawdza skuteczność wdrożonych działań.

4. Zatwierdzoną Kartę niezgodności/spostrzeżeń w trybie procedury PJ-805; PS/PB-19, kierownik jednostki / komórki organizacyjnej przekazuje do Działu Systemów Zarządzania, a kopię do Działu Bezpieczeństwa Technicznego, Ochrony Pracy i Środowiska oraz do przedstawiciela podwykonawcy, jeśli ma to zastosowanie.

5. Dział Bezpieczeństwa Technicznego, Ochrony Pracy i Środowiska, na podstawie danych w w/w karcie wypełnia Rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych będącym załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. Skuteczność wdrożonych działań po zaistnieniu zdarzeń potencjalnie wypadkowych Dział Bezpieczeństwa Technicznego, Ochrony Pracy i Środowiska ocenia okresowo w ramach kontroli stanu bhp.

 

Dodatkowo, poza obowiązkami wynikającymi z ZW 18/2010 w komórce organizacyjnej

powinien być prowadzony rejestr Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych.

 

 

Skala Występowania Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych

 

Przyjmijmy, że w Azotach Tarnów rocznie rejestruje się kilkanaście wypadków – ok. 20 (na  jeden wypadek przypada  około 600 ZPW).

 • 20 x 600 = 12000 ZPW
 • 12000 ZPW na około 2000 pracowników to:
 • 6  ZPW na pracownika ZAT rocznie powinno zostać zidentyfikowanych

Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż wypadki rejestrowane w Azotach Tarnów związane są z produkcją a nie z pracami biurowym.

 

Wiem, że nie jest łatwo przekonać pracowników do zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Wiele osób pytanych, dlaczego tego nie robi odpowiada krótko:

 • nie będę donosił,
 • majster wyrzuci mnie z pracy,
 • kierownik reaguje, ale nie pozwala informować innych,
 • na początku wysłuchają, a potem szykanują,
 • już to kilkakrotnie zgłaszaliśmy, ale i tak nikt nie reaguje,
 • itd.Przykłady zdarzeń potencjalnie wypadkowych  z przymróżeniem oka


 

 

  Bo brakło wyobraźni…

      Bo to był, jedyny sposób…               Bo brakło wyobraźni…    

 

Bo myślał, że celnie strzelają…

Bo myślał, że celnie strzelają… 

 

 

 

Dziękuję tym którzy wytrwali do końca ZSIP Krystyna Kuc       


 

 


 

Kiedy tworzyliśmy w Zakładach Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A. naszą organizację związkową, jako jeden z celów nadrzędnych przyjęliśmy ochronę warunków pracy nie tylko naszych członków, ale wszystkich pracowników firmy.

Drugie Walne Zebranie Delegatów naszego Związku odbyte wiosną 2009 roku, postawiło przed Zarządem, jako jedno z najważniejszych zadań, wznowienia działalności  społecznej inspekcji pracy w ZAT S.A. W ostatnich latach aktywność istniejących związków zawodowych w tej dziedzinie praktycznie zanikła. Od wielu lat nie odbywały się wybory społecznych inspektorów pracy. Społeczny ruch ochrony warunków pracy, będący od zarania istnienia związków zawodowych ich główna domeną, zszedł niestety  na dalszy plan.   

Konsekwentne działania Zarządu zmierzające do powołania społecznej inspekcji pracy zakończyły się pełnym sukcesem. W dniu 10-11-2009 r., na nasz wniosek, wszystkie organizacje związkowe działające w ZAT S.A. podpisały uzgodnioną treść regulaminu wyborów i zarządziły wybory Społecznych Inspektorów Pracy w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. Uchwałą Poszerzonego Zarządu Związku kandydatem ZZPRC w wyborach na Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy została koleżanka Krystyna Kuc, a kandydatami ZZPRC na funkcję Wydziałowych Społecznych Inspektorów Pracy zostali: w Centrum Badań i Analiz – Iwona Burnat, w Centrum Elektrociepłowni – Marcin Ogarek, w Centrum Kaprolaktamu – Tomasz Drużkowski, w Centrum Tworzyw Sztucznych - Paweł Skiba, w Centrum Nawozów- Mariusz Krajewski. Do prac w Głównej Komisji Wyborczej oraz Okręgowych Komisjach Wyborczych, Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego zgłosił 19 osób.

Wszyscy proponowani przez nas kandydaci zostali wybrani na Społecznych Inspektorów Pracy i rozpoczęli swoja działalność.

O istotnych działaniach i problemach społecznej o inspekcji pracy będziemy informować na naszej stronie internetowej. Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy - Krystyna Kuc 

 

Biuro Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy znajduje się w budynku Dyrekcji Technicznej na parterze w prawym skrzydle

Kontakt:

tel.49-57 (014 637-49-57)
tel kom. 70 031 (785 780 031)


Wydziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy


Centrum Badań i Analiz - Iwona Burnat, brygada II, tel.21-66

Centrum Elektrociepłowni - Marcin Ogarek,brygada II IV BOP, tel.28-38

Centrum Kaprolaktamu - Tomasz Drużkowski,brygada II, tel.35-96

Centrum Nawozów - Mariusz Krajewski, brygada II, tel.43-80

Centrum Tworzyw Sztucznych - Paweł Skiba, brygada IV, tel.31-61

Centrum Strategiczne - Piotr Moździerz, tel. 70 137 (785 780 137)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 92

Wczoraj 130

W tymtygodniu 222

W tym miesiącu 1781

Wszystkie 56074

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Partly Cloudy

18°C

Tarnów

Partly Cloudy

Humidity: 78%

Wind: 6.44 km/h

 • 20 Jun 2018

  Mostly Cloudy 26°C 15°C

 • 21 Jun 2018

  Partly Cloudy 30°C 16°C